Доска почета

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

 ssvoroncova  sssalkevich
 ssjahimchik  sspolakova
 sskarch  ssvoronko
sspiven ssuraga
 ssdubickaja  sssytaja
 ssshikshnel  ssmazan